Brandskydd hos cellulosaisolering

Cellulosaisolering är samlingsnamnet för organsisk lösull, tillverkad av antingen returpapper eller ny träfiber.

Returpappersisolering har oftast Bor som brandskydd, medan träfiber har ammoniumpolyfosfat.

Returpapperstillverkarna har oftast ca: 12-17% borsyra/borsalter i sin tillverkning.

Eftersom returpapper redan är urlakat i en tidigare process, saknar den samma naturliga förutsättningar att kunna hantera fukt på som ny träfiber.

Bor fungerar både som en fungicid = verksam som anti röt- och mögelhämmande, samt som brandhämmande. Den innehåller kristallvatten (som gips) vilket frigörs av värme och då får en kylande inverkan.

Bor har alltid varit mycket kontroversiell eftersom den är klassificerad som reproduktionstoxisk, kategori 2, dvs orsakar nedsatt fortplantningsförmåga och kan ge fosterskador.

I små mängder används borsyra som konserveringsmedel i störrom (kaviar) och som antiseptika i hudvårdsmedel. 1 milligram/liter i vatten är otjänligt.
På en normalstor villa där det isoleras golv, vägg och tak är det dock många hundratals kg bor som installeras.

Det sägs från många håll att borsalterna försvinner med fuktvandringen, men det finns inga starka belägg för det i någon rapport av större dignitet.

Träfiber lösull innehåller 3-5 % ammoniumpolyfosfat som brandskydd.

Fosforsyran i brandskyddet katalyserar en process där vatten bildas som både kyler och kväver elden då syret förbrukas. Impregneringen ger ett kolskikt på den förbrända ytan, vilket ytterligare ökar brandmotståndet då det skyddar konstruktionsdelarna, istället för att t ex smälta bort och släppa fram elden.

Ammoniumpolyfosfat innehåller både närsalterna kväve och fosfor. Vilket i teorin innebär att, om det finns näring, mycket hög fukthalt, hög temperatur och ingen plats för fuktvandring, skulle det kunna skapas förutsättningar för icke önskad tillväxt.

SP (Statens Provningsanstalt) har i sina undersökningar visat att det inte är någon skillnad på vanligt obehandlat trä och träfiber lösull.

Sunda Hus i Linköping har godkänt träfiber lösull ur miljösynpunkt, men ej returpapper/cellulosa. Kemikalieinspektonen har gjort likadant.