background image

Arbetsanvisning för isolering med Hunton Nativo i slutna konstruktioner.

(se även ”Arbetsanvisningar samt förberedelsearbeten inför lösfyllnadsisolering med Hunton Nativo lösull”).

En ”Förbesiktning” bör göras så att en god långsiktig isolerfunktion säkerställs. 
Isoleringsentreprenören dokumenterar isoleringsarbetet via sin ”Egenkontroll” som sedan mynnar ut
i ett ”Installationsprotokoll”.

Isoleringens densitet ska vara så hög att risken för sättningar blir minimal.                                                  
Minsta installerad densitet återfinns på produktcertifikatet för Hunton Nativo.

Inga spikar eller skruv får stickas ut i väggfacken från den utvändige glesen (slangen dras sönder).        
På konstruktionens insida ska det finnas ett lufttätt skikt, en så kallad konvektionsspärr eller en 
ångbroms med tillräcklig ångtäthet och rivtålighet, anpassad för lösullsblåsning. Ångbromsen eller 
konvektionsspärren måste tåla det tryck som uppkommer vid installation av lösullen.                              
Normalt krävs för dukar och folier att dessa är fixerade av glespanel på insidan med ett c/c-avstånd 
på max 400 mm. Observera att lösullsinstallatören kanske vill att någon gles ej ska vara monterad.

Installationer som bryter tätskiktet bör undvikas. I stället skapas ett installationsskikt på 28 eller 45 
mm där dessa kan placeras innanför tätskiktet. Om man måste göra hål i tätskiktet ska dessa hål tätas
omsorgsfullt med åldersbeständigt material.                                                                                  
Regelfacken bör vara utformade så att isoleringen under installationen inte kan förflytta sig till 
angränsade fack. Isoleringen fylls på ovanifrån och/eller genom håltagning i tätskiktet.                         
Det är isoleringsentreprenören ansvar att välja metod som säkerställer en god utfyllnad.              
Väggfack som är mindre än 95 mm isoleras med mindre slang eller Hunton Nativo skiva.         
Vindskyddet måste tåla trycket från från lösfyllnadsisoleringen så att inte ventilationen bakom 
utvändig panel blockeras i sin helhet. Därför bör vindskyddet vara en fast utvändig skiva, typ Hunton 
Vindtät/Asfaboard.

Vid oventilerade takkonstruktioner är det viktigt att ingen byggfukt finns kvar i stommen och att 
ingen fukt tillförs i samband med blåsningen. Isolering i ryggåstak sker oftast från insida yttertak, men
det går även att isolera utifrån tak från nocken och nedåt.
Vid en längd på högst 4 meter, så kan det inre tätskiktet och glesen vara monterad hela vägen upp till 
nock. Vid längre fack så bör den sista glesen ej vara monterad så att tätskiktet hänger ner vid nock 
och man kan visuellt se isoleringsfacket uppifrån. Efter isoleringen fram till duken, så häftas den upp 
och den sista glesen monteras. Därefter så sker den sista isoleringen via ett hål i duken som efter 
utfört arbete tejpas igen. Ryggåstaket bör vara synligt från insidan för eventuell efterkomplettering.