background image

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJÖBYGGSYSTEM  MBS  AB  

ANSVARIG  DISTRIBUTÖR  AV  ISOCELL  CELLULOSAISOLERING  I  SVERIGE  

 

Bjursvägen  29  –  194  66  UPPLANDS  VÄSBY  

Tel:  010-­‐130  25  00  –  info@miljobyggsystem.se  

 

MILJOBYGGSYSTEM.SE  |  ISOCELL.SE  |  PAVATEX.SE  |  BAUMIT.COM  

BYGGVARUDEKLARATION  

ISOCELL  Cellulosaisolering  

Stockholm  2013-­‐10-­‐21  

INNEHÅLLSDEKLARATION  
Användningsområde:  Produkten  är  i  

huvudsak  avsedd  för  värme-­‐  brand-­‐  
och  ljudisolering.  
 
BSAB-­‐kod:  IB  –  Termisk  isolering  mm  i  
hus.  
 
Återvunna  dagstidningar:    

90  %  

Brandhämmande  tillsatser:    

10 %  

 
RÅVAROR  
Produkten  består  av  återvunna  
dagstidningar  som  behandlas  med  
brandhämmande  medel.  
 
ISOCELL  har  två  huvudrecept  för  

tillsatsmedel.  Båda  är  miljövänliga  och  
klassade  som  giftfria  enligt  europeisk  
lagstiftning.  Den  ena  varianten  
innehåller  bor  under  gällande  
gränsvärden  och  den  andra  är  borfri.  
 
PRODUKTION  

Energislag  vid  framställning:  Grön  El  
 
Energiåtgång  vid  tillverkning:  
Ca  0,09  kWh/kg.  
 
Utsläpp  till  vatten:  Inga  utsläpp  
Utsläpp  till  luft:  Inga  utsläpp  

Inverkan  på  mark:  Ingen  inverkan  
 
ISOCELL  tillverkar  cellulosaisolering  
genom  att  mala  tidningspapper  i  en  
kallprocess  helt  utan  utsläpp  och  
restprodukter.
 Under  processen  
tillsätts  flamskyddsmedel  som  har  en  
brandhämmande  effekt,  skyddar  

isoleringen  från  mögelangrepp  samt  
ohyra  och  insekter.  
 
DISTRIBUTION  
Isoleringen  transporteras  till  
byggarbetsplatser  och  återförsäljares  
lager.  Isoleringen  förpackas  i  PE-­‐säckar.  

Som  lastbärare  används  träpallar  (EU-­‐
pall).  14  kg/säck,  24  säckar/pall  
 
BYGGSKEDET  
Isoleringen  sprutas  in  i  slutna  
konstruktioner  och  löst  på  
vindsbjälklag.  Hanteringen  av  

isoleringsmaterialet,  lassning,  lossning  
och  lagring  hanteras  av  installatören.  

Inget  spill  på  arbetsplatsen.  
Förpackningarna  (PE-­‐säckar)  
omhändertages  av  installatören  och  
lämnas  till  plaståtervinning.  Produkten  
skall  lagras,  hanteras  och  monteras  
helt  skyddad  från  väta.  
 
Installationen  skall  utföras  i  enlighet  

med  ISOCELL  installationsanvisningar.  
 
BRUKSSKEDET  
ISOCELL  Cellulosaisolering  ger  en  
radikal  minskning  av  byggnaders  och  
installationers  energiförbrukning  och  
bidrar  därmed  till  att  minska  utsläpp.  

Väl  installerad  kräver  inte  produkten  
något  underhåll.  Många  års  
erfarenheter  av  trä  som  
isoleringsmaterial  visar  att  
cellulosamaterialets  motståndskraft  
mot  biologisk  nedbrytning  är  
densamma  eller  bättre  som  hos  

konstruktionsträ.  Materialet  har  en  
livslängd  motsvarande  byggnadens.    
 
RIVNING  
Isoleringen  sugs  ut  ur  konstruktionen  
eller  installationen  och  kan  med  fördel  
återanvändas.    

 
RESTPRODUKTER  
Isoleringen  skall  i  första  hand  
återanvändas  som  isoleringsmaterial.  
Cellulosafibrer  kan  utvinnas  ur  
produkten.  Om  produkten  används  till  
energiutvinning  skall  produkten  
belastas  med  ett  energiinnehåll  om  

12,81  MJ/kg  med  verkningsgraden  75%  
erhålles  9,60  MJ/kg.  
 
INNEMILJÖ  
Vid  brand  avges  i  huvudsak  CO

2

 och  

H

2

O.  

 

Fuktreglerande  vilket  bidrar  till  ett  
sundare  inomhusklimat  med  en  
optimal  relativ  luftfuktighet  (Rh).    
(  50  %  Rh).  
 

Produkten  avger  inga  egenemissioner.    
Avger  ej  TVOC  eller  Enskilda  VOC.  Inga  

allergiframkallande  ämnen.    
 
KOMPLETTERANDE  INFORMATION  
Produktcertifikat:  CE  ETA-­‐06/0076  
 
Rekommenderad  densitet:  
Lösfyllnad:  27-­‐40  kg/m

3  

Sättningspåslag:    

Upp  till  25  cm  =  10  %    
Över  25  cm  =  15  %  
Slutna  konstruktioner:  38-­‐65  kg/m

3  

 

 

Värmekonduktivitet:  
Enligt  EN  12667  =  0,037  W/mK  
Enligt  EN  10456  =  0,039  W/mK  

 
Värmekapacitivitet:  
c  =  2  110  J/kg  K  
 
Luftgenomsläpplighet:  
r  =  5,3  kPa.s/m

2

 vid  30  kg/m

3

   

r  =  25,1  kPa.s/m

2

 vid  50  kg/m

3

 

 
Brandklassning:  
100  mm  =  B  –  s2,  d0    
40  mm  =  E  
Det  går  att  uppnå  både  REI  30,  REI  60  
&  REI  90  i  rätt  projekterade  
konstruktioner.  

 
ISOCELL  Cellulosaisolering  är  ej  känslig  
för  påtvingad  konvektion  och  dess  
höga  densitet  och  struktur  gör  att    den  
inte  påverkas  av  egenkonvektion.    
 
 
ISOCELL  tillverkas  av  Europas  

modernaste  produktsanläggning  för  
cellulosaisolering  i  Tibro,  Sverige!  
 
I  anslutning  till  produktionen  har  vi  ett  
ISOCELL  Training  Center  för  utbildning  
av  installatörer.

 

 

Kontakta  oss  för  att  boka  en  guidad  
visning  av  produktsanläggningen.