background image

16

ISOLERA MED CELLULOSA

naturens egen isolering

Specialisten på cellulosaisolering

Isolera-med-Cellulosa
background image

17

BEPRÖVAT OCH MILJÖVÄNLIGT

Träfiber är bästa tänkbara råvara. Sågspån som material i gamla men för nuftiga konstruktioner har alltid 
fungerat väl. Dessa hus är fortfarande intakta utan tecken på biologisk nedbrytning.  
Träfibern kan återanvändas eller grävas ned och därvid komposteras i naturen.
Returpapper lösull / cellulosaisolering tillverkas av osålda returtidningar. Det är ett utmärkt sätt att åter-
vinna ett naturligt material, för att skapa en effektiv isolering för nybyggnation och tilläggsisolering.

TRANSPORTERAR FUKT

Cellulosa har en luftrörelsetät men fuktrörelseöppen struktur och den kan ta upp fukten, fördela den i 
materialet och ventilera ut den, inåt och utåt beroende på den relativa fukthaltsnivån.  
Detta minskar risken för mögel i husen och skapar ett bättre inomhus klimat.

ISOLERAR MYCKET EFFEKTIVT

Isolering är stllastående luft. Cellulosa är ett luftrörelsetätt material med låg inre konvektion och hög 
densitet (tung isolering). Det är dessa egenskaper som avgör om ett isoleringsmaterial är effektivt eller 
inte. Till skillnad mot syntetiska material, så påverkas inte lambdaklassvärdet (isoleringsförmågan) av fuktig väderlek,  
ej heller blåser energin bort när den utsätts för vindpåverkan. 
Cellulosa är mer än dubbelt så luftrörelsetätt som mineralull och håller värmen mer än 6 ggr bättre än syntetisk isolering.  
Eftersom cellulosa har sådan hög densitet och hög lufttäthet behövs ingen plastfolie i konstruktionen.

BRANDEGENSKAPER

Träfiberisoleringen är brandskyddat med ammoniumpolyfosfat, som vid upphettning förbrukar syre och därvid hämmar förbränning av trämaterialet.  
Det uppstår sedan ett skyddande kolskikt. Har brandklass och E

SP (STATENS PROVNINGSANSTALT) säger;

–   ”konstruktioner med cellulosa har i undersökningen visats ha ett lägre fukttillstånd än mineralull. Anledningen kan vara att cellulosaisolering är lufttätare,  

vilket innebär att materialet försvårar fuktkonvektionen. Dessutom är materialet hygroskopiskt, vilket innebär att fuktsvängningarna dämpas och medverkar  
till lägre fuktnivåtoppar”.

–   ”luftflödet är hälften så stort genom cellulosakonstruktioner”.
–   ”det är mera fördelaktigt att använda cellulosaisolering framför mineralull, då det är ett betydligt lufttätare material”.

TRÄFIBER ELLER RETURPAPPER ?

 

0,1  

0,3  

0,5  

0,7  

0,8  

0,9  

0,2  

0,6  

1,1  

1,7  

2,6  

5,3  

0,3  

1,1  

2,2  

4,1  

6,9  

11,1  

0  

2  

4  

6  

8  

10  

12  

efter  5  min  

10  min  

15  min  

20  min  

25  min  

30  min  

Cellulosa  

Paroc  

Isover  

HUR MYCKET VÄRME GÅR DET GENOM OLIKA TYPER AV LÖSULL ?

Mätningarna har utförts i en så kallad ”Heatbox 500”. Yttermåtten i provlådan är 400x400 mm. Värmeflödet har varit 100 mm 
rakt under isoleringen med uppåtriktad värmeström. Isoleringens tjocklek har varit 300 mm med en densitet enligt typgodkän-
nandet. Intervallerna har varit +2° till +22°C.  Mätperioderna har varit från oktober 2011 till mars 2012, både inomhus och 
utomhus. Mätningens givare har varit centralt i provlådans mittdel, 10 mm ner i isoleringen.  
Temperaturdifferenserna mellan under respektive över isoleringen har därefter registrerats. 

Isolera-med-Cellulosa-2019
background image

18

TILLÄGGSISOLERA DIN VIND !

Det första du bör göra när man vill sänka sina olje- eller elkostnader är att tilläggsisolera vindsbjälklaget. En god investering som årligen ger sparade energikronor 
och som samtidigt ger ett högre marknadsvärde på huset. Alla vet att varm luft stiger uppåt, och det gäller förstås även i husen.  
Den största värmeförlusten beror på att värmen läcker ut genom vinden och yttertaket. Det gäller att ”sätta en mössa på huset”.

 

 

Minimal ventilation. Ingen luftspalt vid takfot.

 

 

Lägre uppvärmningskostnad.

 

 

Behagligare och jämnare inomhusklimat.

 

 

Marknadens bästa värde på värmemotstånd.

 

 

Effektiv isolering mot kyla, värme och ljud.

 

 

Beprövat och Typgodkänt.

 

 

Kvalitetssäkrad installation.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

När du har bestämt dig för att tilläggsisolera ditt hus så kommer vi hem till dig och gör en förbesiktning om man behöver göra 
några förarbeten såsom landgångar, sarger eller luftningar.
Vi ger dig en offert på vår överenskommelse över om vad som skall göras.  
Från vår lastbil drar vi en slang från lösullsaggregatet upp genom vindsluckan till vinden. 
Den komprimerade träfibern matas in i aggregatet där den ”fluffas upp” och sprutas med lufttryck via slangen upp till vinden där 
en person befinner sig och fyller på med lösull allt eftersom där det behövs. 
Denna person har med sig en fjärrkontroll och kan stoppa maskinen eller ändra inställningen.  
Allt för att kunna utföra bästa möjliga isoleringsarbete. 
Med lösullen kommer vi åt alla skrymslen, runt ventilationsrör och eldragningar på ett sätt som inte kan åstadkommas med  
traditionella isolerskivor. 
Lösullen sluter helt tätt och inga köldbryggor uppstår.  
Efter arbetet kontrolleras densiteten och tjockleken på isoleringen så att den stämmer överens med typgodkännandet.
En normal villa tar 2-3 timmar att utföra. Ett arbete som annars skulle ha tagit dagar att klara av.  
All personal är specialutbildad och självklart har vi fullständig ansvarsförsäkring när vi utför arbetet.

Före isolering. 

Före isolering. 

Efter tilläggsisolering med träfiber. Klart!

Isolera-med-Cellulosa-2019-html.html
background image

19

VÄLJ CELLULOSA 
– när sunt förnuft får råda

Varm luft stiger. Det är mycket viktigt att ha en välisolerad vind utförd på rätt sätt med rätt material. Cellulosa lösull passar utmärkt både för nyproduktion och 
tilläggsisolering. Tyvärr har många uppfattningen att mineralull isolerar lika bra som träfiber. Man tänker ”isolering” som ”isolering”, det är väl i stort sett samma sak. 
Men detta stämmer inte alls.
När du använder cellulosa, så kan du vara säker på att du får en installerad produkt som uppfyller de krav du ska ha på isolering.  
Oavsett inköpspris så brukar cellulosa till slut bli billigast.