§
background image

Utgivningsdag 
2007-09-03

Mer information 
www.boverket.se/energideklaration

Tidigare utgivningar i denna serie
1.   Klimatskärm
  1. Tilläggsisolering av vindsbjälklag
  2. –
2.  Värmesystem
  1. –
3.  Ventilationssystem
  1. –
4.  Kylsystem 
      1. –

1:1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är i de flesta fall både enkelt och 
kostnadseffektivt. Om du ser över lufttätheten och ventilationen, 
så kan du undvika fuktproblem.

De flesta småhus har ett yttertak som leder bort vatten, en kall uteluft-
ventilerad vind och ett värmeisolerat bjälklag. I de flesta fall går det att til -
läggsisolera direkt ovanpå den gamla isoleringen. Om tilläggsisoleringen 
av bjälklaget utförs på rätt sätt så försvinner mindre värme upp på vinden 
och du får därmed ett mer energisnålt hus. Dessutom kommer bjälklagets 
insida att bli varmare, och du får en jämnare inomhustemperatur.

Innan du startar arbetet
Kontrol era först att det inte finns skador i bjälklaget el er på underlagsta-
ket. Finns det mögel el er röta är det viktigt att du först hittar orsaken till 
skadorna och att de åtgärdas innan du startar arbetet med tilläggsisole-
ringen.

Vad kan orsaka mögel el er röta?

• läckage av regn el er snö utifrån

• kondens av fuktig inneluft som har läckt upp på vinden

Kontrol era också att det är tätt vid genomföringar och vid takluckan. En 
ny tätningslist vid takluckan och lufttätning av genomföringar kan vara en 
förutsättning för att värme och luft inte ska läcka upp på vinden. Sågspån, 
som är oskadat, får gärna ligga kvar eftersom det är relativt lufttätt.

Tänk på ventilationen
Därefter bör bjälklaget isoleras med lösull av cel ulosafibrer el er mine-
ralul . Ångtäta skikt som placeras på felaktigt sätt kan samla fukt och bör 
därför undvikas. Hela vindsutrymmet bör vara ventilerat. Normalt räcker 
det med ventiler enbart vid gavlarna.

Energieffektiva åtgärder

Boverket, Box 534
371 23 Karlskrona                                
Besök: Drottninggatan 18,
Tel: 0455-35 30 00. 
Fax: 0455-35 31 00 
E-post: registraturen@boverket.se

1 Klimatskärm

Möjligheter och risker

Före

Efter

boverket1-html.html
background image

1. Klimatskärm                                             
1:1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag
Sid 2 (2)

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stadsut-
veckling, byggande och boende. En viktig del i vårt arbete är att bidra till 
en effektiv och hållbar energianvändning. Det gör vi bland annat genom 
att arbeta med tillämpningsregler och information om energideklataio-
nerna. 

Syftet med faktabladsserien är att ge dig som husägare information om 
möjligheter och risker med olika åtgärder som kan minska energikost-
naderna. Faktabladet innehåller generella upplysningar. I det enskilda 
fallet kan du behöva kontakta en konsult så att åtgärden blir anpassad till 
byggnaden.

Du kan också kontakta din kommunala energirådgivare om du har frågor 
om åtgärder som kan spara energi.

Risken för fukt och mögel ökar
I vindsutrymmet ovanför det välisolerade bjälklaget, kan det bli något kall-
lare vintertid än tidigare. Den relativa fuktigheten under vinterhalvåret kan 
vara hög och under klara nätter kan kondens uppstå på yttertakets insida. 
Framför allt under höst och vår kan detta ge förutsättningar för mikrobiell 
til växt på underlagstaket. Även saker som förvaras på vinden, till exempel 
resväskor och pjäxor, kan mögla. 

Detta innebär också att vinden blir känslig för fuktskador efter åtgärden. 
Skul e det komma in fukt på vinden har den svårt att torka ut, åtminstone 
under vinterhalvåret, eftersom den kalla uteluften som ventilerar har svårt 
att ta upp fukten. Därför är det nödvändigt att göra yttertaket vattentätt 
och bjälklaget så lufttätt som möjligt. En ventilationslösning som skapar 
ett svagt undertryck i boningsdelen, kan vara en bra försäkring mot kon-
dens på vinden. 

Tänk också på att andra energibesparande åtgärder, till exempel byte av 
uppvärmnings- el er ventilationssystem, också kan påverka risken för 
kondens och fuktskador på vinden. Ett svagt undertryck i boningsdelen är 
även då den bästa lösningen (läs mer i andra faktablad).

Kontrollera vinden i efterhand
Isolera gärna vindsbjälklaget, men kontrol era under följande vinter att 
det inte blir kondens. Skul e det bli fuktfläckar el er rimfrost på yttertakets 
insida är det tecken på att fukt tillförs. I de flesta fall beror skadorna på att 
kondens av fuktig inneluft läcker upp genom otätheter. Åtgärda då genom 
att täta el er genom att skapa undertryck inne i huset. 

Normalt behöver man inte förbättra ventilationen i vindsutrymmet. Blir 
det skador beror det på tillförsel av fukt, inte på att det saknas ventilation.

Läs mer
Fukthandbok Svensk Byggtjänst 1994.

Skydda ditt hus mot fuktskador. En kunskapsöversikt vid nybyggnad. 
Boverket 2003.

Boverkets byggregler, BBR.

Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR. Boverket 2006.