Arbetsmiljön för isolerare med mineralull.

För arbete med mineralull gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter:

AFS 2004:1 ”Syntetiska oorganiska fibrer”.
AFS 2005:17 ”Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar”.

Fibrer från produkten kan ge problem i luftvägarna.
Fibrer kan orsaka retning av huden, klåda samt irritation i luftvägar och i ögonen.
Fibrer kan orsaka irritation i ögonen och små ytliga sår.

Ej lämplig att förtära. Medför irritation i mun och svalg. Drick mycket vatten om misstag intas.
En ansiktsmask bör användas, eller andningsskydd (dammfilter P2).

Skyddskläder skall användas vid starkt dammande arbete.
Använd då skyddskläder av dammfrånstötande material.
Använd handskar för att undvika irritation.
Använd skyddsglasögon eller ögonskydd.
Använd hudskydd för exponerad hud.

Mekanisk påverkan från fibrer i kontakt med huden kan orsaka tillfällig irritation.

Tvätta händer med tvål och kallt vatten efter kontakt.

Lämna dammigt område och andas frisk luft vid besvär. Ta bort exponeringskällan.
Skölj halsen med kallt dricksvatten och blås näsan fri från tydligt damm.

Vid ögonirritation, skölj noga med vatten i minst 15 minuter, eller använd koksaltlösning.
Undvik att gnida ögonen. Vid hudirritation, skölj under vatten och tvätta med tvål och vatten.
Undvik att gnugga eller klia. Kontakta läkare om besvär vid andning eller klåda kvarstår.

Duscha och byt kläder efter arbetspasset.
Skyddskläder skall förvaras och tvättas skilda från privata kläder.

Vid temperaturer över 200 grader Celsius bryts bindemedlet ner. Hälsoskadliga gaser kan bildas
som irriterar ögon och andningsorgan, och det är därför viktigt att sörja för god ventilation och ev.
skyddsutrustning.

- Den stora nackdelen med mineralull är att den utgör en dålig arbetsmiljö där damm avges vilket
leder till att speciella skyddskläder måste användas i samband med hantering av materialet så att
ingen irritation i huden eller andra hälsoproblem uppkommer hos arbetarna som utför jobbet
(Erlandsson, 2010)

Byggnads vill nu att Arbetsmiljöverket sänker gränsvärdena för damm och kvartsdamm vilka
långsamt orsakar svåra lungsjukdomar. En del av de partiklarna, kristallint kvartsdamm, orsakar
lungproblem som silikos/stendammslunga, KOL och lungcancer.
Även kronisk luftrörskatarr förekommer bland isolerare säger IVL Svenska Miljöinsitutet.